Förbundsstyrelse

Psoriasisförbundets leds av en Förbundsstyrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sju ordinarie ledamöter och tre ersättare. Styrelsen väljs på en treårsperiod vid Riksstämman som är förbundets högsta beslutande organ.
Förbundsstyrelsen

Förbundskansli

Psoriasisförbundets kansli är beläget i Stockholm och har till uppgift att bl a verkställa styrelsebeslut, arbeta med intressepolitiska frågor och genomföra informations- och utbildningsinsatser internt och externt. Kansliet ger också råd och stöd till enskilda medlemmar och service till våra läns- och lokalavdelningar. Förutom den centrala kansliverksamheten har Psoriasisförbundet även försäljningsverksamhet i Karlstad, ett forskningsråd, två forskningsfonder samt en rådgivande läkare. I samma lokaler som förbundskansliet finns även ungdomsförbundets, Ung med psoriasis, kansli.
Förbundskansliet

Lokal organisation

Psoriasisförbundet är indelat i läns- och lokalavdelningar. Våra 21 länsavdelningar bevakar Psoriaisförbundets intressen på läns- och lokalnivå. Dessutom finns det lokalavdelningar fördelade över hela landet med en eller flera kommuner som bas. Lokalavdelningarna bevakar Psoriasisförbundets intressen på kommunal nivå.

Läns- och lokalavdelningarna är egna juridiska personer med egna styrelser och stadgar.
Adresser till läns- och lokalavdelningar

Beslutande organ

Psoriasisförbundets högsta beslutande organ är Riksstämman som hålls vart tredje år. Medlemmarna representeras via ombud valda vid länsavdelningarnas årsmöten. Mellan stämmorna leds förbundsverksamheten av förbundsstyrelsen, som sammanträder minst fyra gånger om året. Varje år genomförs en förbundskonferens där förbundsstyrelsens ledamöter och ordföranden i läns- och lokalavdelningar medverkar.

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan

Psoriasiskoll
Forskning
Bloggen Psoriasisprat
Ung med psoriasis