Förbundsstyrelse

Psoriasisförbundets leds av en Förbundsstyrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sju ordinarie ledamöter och tre ersättare. Styrelsen väljs på en treårsperiod vid Riksstämman som är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen erhåller inga arvoden.
Förbundsstyrelsen

Styrelsens kvalifikationer (PDF-dokument, 75 kB)

Förbundskansli

Psoriasisförbundets kansli är beläget i Stockholm och har till uppgift att bl a verkställa styrelsebeslut, arbeta med intressepolitiska frågor och genomföra informations- och utbildningsinsatser internt och externt. Kansliet ger också råd och stöd till enskilda medlemmar och service till våra läns- och lokalavdelningar. Förutom den centrala kansliverksamheten har Psoriasisförbundet även försäljningsverksamhet i Karlstad, ett forskningsråd, två forskningsfonder samt en rådgivande läkare.
Förbundskansliet

Lokal organisation

Psoriasisförbundet är indelat i läns- och lokalavdelningar. Våra 21 länsavdelningar bevakar Psoriaisförbundets intressen på läns- och lokalnivå. Dessutom finns det lokalavdelningar fördelade över hela landet med en eller flera kommuner som bas. Lokalavdelningarna bevakar Psoriasisförbundets intressen på kommunal nivå.

Läns- och lokalavdelningarna är egna juridiska personer med egna styrelser och stadgar.
Adresser till läns- och lokalavdelningar

Beslutande organ

Psoriasisförbundets högsta beslutande organ är Riksstämman som hålls vart tredje år. Medlemmarna representeras via ombud valda vid länsavdelningarnas årsmöten. Mellan stämmorna leds förbundsverksamheten av förbundsstyrelsen, som sammanträder minst fyra gånger om året. Varje år genomförs en förbundskonferens där förbundsstyrelsens ledamöter och ordföranden i läns- och lokalavdelningar medverkar.


Riksstämmoprotokoll 2014 (PDF-dokument, 4,5 MB)
Riksstämmoprotokoll 2011 (PDF-dokument, 7,6 MB)
Riksstämmoprotokoll 2008 (PDF-dokument, 4,8 MB)

Placeringsreglemente för Psoriasisförbundet, stiftelsen Psoriasisfonden och stiftelsen Gösta A. Karlssons 60-årsfond
Syftet med placeringsreglemente är att ange förvaltningsprinciper och placeringsinriktning för förvaltningen av det totala kapitalet med avseende på:
-finansiella mål
-strategisk fördelning mellan tillgångsslag
-ansvarsfördelning
-riktlinjer och kontroll för rapportering
Förvaltningsprincipen ska vara att sträva efter en långsiktig stabil avkastning och tillväxt. Medlen skall därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med förbundets grundläggande värderingar.

Placeringsreglemente finns att läsa här. (PDF-dokument, 1,0 MB)

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan

Forskning
Hitta en förening nära dig