Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Riksstämma 2021

Information och dokument om riksstämman som genomfördes 2021 hittar du här.

Framtidsarbetet

Här finns information om det framtidsarbete som bedrivs inom Psoriasisförbundet, ett arbete som också ligger till grund för olika förslag som kommer att behandlas under riksstämman. Framtidsarbetet handlar om ett antal utmaningar som Förbundsstyrelsen har bestämt sig för att arbeta vidare med:

Yttre faktorer                                                           

  • En förändrad omvärld – handlar om hur vi bäst kan möta en allt snabbare teknikutveckling, vilka förutsättningar för ideellt arbete som bör finnas framgent och andra samhällsförändringar som påverkar även Psoriasisförbundets verksamhet.
  • Sjukvårdens utveckling – handlar om hur vi bäst kan möta eller arbeta med ett sjukvårdssystem i ständig förändring, på vilket sätt vi kan och bör arbeta med påverkan för att värna medlemmarnas intressen.

Inre faktorer

  • Ålder – handlar om att Psoriasisförbundet ska vara ett förbund med och för alla åldersgrupper. Det handlar också om den idag höga medelåldern bland medlemmar och därmed även bland förtroendevalda, även fler yngre behöver rekryteras.
  • Lokal närvaro – handlar om att finnas där folk bor, det vill säga lokalt, i kommuner.
  • Ekonomi – handlar om att ha en ekonomi i balans i alla nivåer, nationellt, länsvis och lokalt för att kunna driva verksamhet.
  • Medlemsantal – handlar dels om nöjda medlemmar, men också om att få fler medlemmar, främst för att vi tror att fler behöver eller skulle tjäna på ett medlemskap. Det handlar också om trovärdighet/legitimitet samt om medlemsavgiftens storlek.

Presentationer som visades under Förbundskonferensen 2019;

Förbundskonferens 2019 Psoriasisförbundet i omvärlden

Förbundskonferens 2019 Psoriasisförbundet i framtiden

Förbundskonferens 2019 Vi är inte klara

 

Läs mer om framtidsfrågorna och framtidsarbetet i pärmen för riksstämman nedan.

Pärm för riksstämma 2021

Nedan finns information från riksstämma 2021

För att göra det så smidigt som möjligt kommer dokument som rör stämman att samlas på denna sida. På denna sida fyller vi kontinuerligt på med innehåll så titta gärna in här med jämna mellanrum. Sidan uppdaterades senast 2020-12-17.

 

Om du saknar information är det bra om du meddelar oss så att vi kan komplettera. Skicka e-post till info@pso.se eller ring förbundskansliet på 08-600 36 36. Våra direktnummer hittar du på www.psoriasisforbundet.se/kontakt

 

Möteshandlingar till riksstämman finns eller kommer att finnas längre ned på denna sida – komplettering av handlingar kan pågå fram till 30 dagar innan stämman.

 

Utvärdering

Här nedan hittar du länk till utvärderingen av stämman.
Vi tackar på förhand för ditt deltagande i enkäten, det är till stor hjälp för vår planering av kommande aktiviteter!

Klicka här för att komma till utvärderingen!

 

Rösta i VoteIT, byta mellan fönster och genomförda utbildningar

 

På denna sida hittar du ett dokument från genomförda utbildningstillfällen och två filmer om:

  • Hur man röstar i VoteIT
  • Hur man växlar mellan fönster.

 

Information om riksstämman 

 

Information om riksstämman till alla läns- och lokalavdelningar: Brev till avdelningarna 2020-08-30

 

Förfrågan om tekniska möjligheter till de av årsmötena valda ombuden: Förfrågan till ombuden 2020-09-17

 

Kompletterade information till berörda deltagare på stämman om tekniska förutsättningar för deltagande 2020-10-28: Information om tekniska förutsättningar

 

Anmälan till riksstämman kan göras genom anmälningsformulär längre ned på denna sida.

 

 

Ombudsfördelning

 

 

Kallelse till riksstämman

Riksstämman startar formellt i samband med det första utbildningstillfället 18 januari då yrkandetiden startar för formaliapunkter. Stämman i genomförs i plenum 6-7 februari. Kallelsen till riksstämman framgår av denna länk:

 

Se även välkomstbrev till alla som ska delta under stämman.

 

 

Valberedningen

 

Välkomstbrev med preliminärt ramprogram

 

 

Deltagarförteckning

Deltagarförteckning kommer att finnas i VoteIT, inte här på grund av GDPR. 

 

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA OCH MÖTESHANDLINGAR

 

Punkt 1: Mötets öppnande

Inga handlingar

 

Punkt 2: Antagande av föredragningslista och arbetsordning

 

Punkt 3: Fråga om riksstämman blivit utlyst i behörig tid och ordning

 

Punkt 4: Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

Handling kommer att finnas i VoteIT på grund av GDPR

 

 

Punkt 5: Val av funktionärer för riksstämmoförhandlingarna

 

 

Punkt 6: Vid riksstämmans öppnande ska tillkännages sista tidpunkt som kandidater kan nomineras eller komplettering av förslag kan lämnas

Ingen handling. Frågan behandlas under punkt 2: Arbetsordning för riksstämma

 

Punkt 7: Behandling av årsberättelser, resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelser för de tre senaste räkenskapsåren.

 

 

Punkt 8: Fråga om fastställande av resultat och balansräkning

 

Punkt 9: Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

 

Punkt 10: Behandling av eventuella förslag från förbundsstyrelsen och revisorerna

 

 

Punkt 10 a: Rapport och förslag – framtidsarbetet inom Psoriasisförbundet

 

 

Punkt 10 b: Förslag till stadgeändringar 

Till handlingen hör en översikt över  föreslagna ändringar av syftesbeskrivningar.

 

Förslag/översikt syfte: Syfte stadgar

 

 

Punkt 10 b: Förslag till stadgeändringar Psoriasisförbundet

 

Punkt 10 c: Förslag till stadgeändringar normalstadgar för länsavdelningar

 

Punkt 10 d: Förslag till stadgeändringar normalstadgar för lokalavdelningar

 

Punkt 10 e: Framtidsarbetet – förutsättningar för ideellt arbete

Arvodeskommittén 2018-09-27

Arvodeskommitténs promemoria 2020-11-10

Eventuellt behandlas även Skånes motion nr 9 här 

 

Punkt 11: Förslag om medlemsavgift

 

 

Punkt 12: Behandling av motioner, 11 stycken

Kompletteras med handlingar

Motion nr 1-2

 

Motion nr 3

 

Motion nr 4

 

Motion nr 5

 

Motion nr 6

 

Motion nr 7-8

 

Motion nr 9

 

Motion nr 10

 

Motion nr 11

 

 

Punkt 13: Fastställande av reseersättningar och traktamenten för ledamöterna av förbundsstyrelsen med flera för tiden till nästa ordinarie riksstämma

 

Punkt 14: Förslag om antal ersättare i förbundsstyrelsen

 

Punkt 15: Val av:

 

Punkt 16: Fastställande av verksamhetsinriktning för kommande riksstämmoperiod

 

Punkt 17: Övriga frågor som anmält av förbundsstyrelsen

Kompletteras eventuellt med handling/ar

 

Punkt 18: Avslutning

Ingen handling

 

 

 

 

 

 

Redan genomförda

Remissmöten hösten 2020

Förbundsstyrelsen bjöd in till remissmöten, innan riksstämman. Syftet med mötena var att föra dialog om frågor som senare kommer att behandlas på riksstämman. Med remissmötena ville Förbundsstyrelsen dels fånga ombudens synpunkter och tankar kring vissa frågor, dels lämna information. Remissmötena var informella och erbjöds ombuden. Remissmötena hölls att hållas via dataprogrammet Teams, som är det program vi vanligen använder inom förbundet. Det fanns även möjlighet att delta enbart via telefon.  Inbjudan till remissmöten 2020

 

 

Remissmöte – Stadgar, torsdag 2020-10-08, 17.30-19.00          

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Mötet, som leddes av Viveca Lindahl som är sammankallande i Stadgekommittén, handlade om förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar. Dessa bygger i sin tur på inkomna förslag även från enskilda medlemmar eller från avdelningar.

 

 

Remissmöte – Motioner, tisdag 2020-10-13, 17.30-19.00          

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Mötet, som leddes av Tina Norgren, förbundsordförande, handlade om de motioner som inkommit till Förbundsstyrelsen inför riksstämman. Det blev ett tillfälle att bekanta sig med dessa och ta del av Förbundsstyrelsens tankar och eventuella förslag kring motionerna samt lämna egna synpunkter.

 

 

Remissmöte – Valberedning, onsdag 2020-10-14, 17.30-19.00          

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Mötet, som leddes av Ines Uusmann, vice förbundsordförande samt Jeanette Lindskog, sammankallande i valberedningen  handlade om riktlinjer för valberedningens arbete och en beskrivning av hur valberedningen arbetat och hur långt man kommit i sitt arbete.

 

Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse

Nominerade FS

 

Remissmöte – Förutsättningar ideellt arbete, tisdag 2020-10-20, 17.30-19.00          

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Mötet, som leddes av Ines Uusmann, vice förbundsordförande, handlade om hur en förändrad omvärld ställer krav på nya sätt att arbeta inom förbundet. Hit räknas olika former av förenklingar för förtroendevalda, ersättningsformer med mera.

 

 

Remissmöte – Verksamhetsinriktning, onsdag 2020-10-28, 17.30-19.00          

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Mötet, som leddes av Tina Norgren, förbundsordförande, handlade om förbundets framtidsfrågor, vad vi har framför oss under kommande riksstämmoperiod, vilka prioriteringar som bör göras och hur vi kan nå vår vision och våra målbilder.

 

Verksamhetsinriktning 2021-2023 utkast 2020-10-19