Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Vårdpolitiskt program

Psoriasisförbundet arbetar aktivt med att bevaka och driva hälso- och sjukvårds­po­litiska frågor. Vi vet att det idag finns oacceptabelt stora skillnader i den vård och behandling som människor med psoriasis och psoriasisartrit får tillgång till. Vilken vård man får beror på var i landet man bor och vilka prioriteringar de enskilda sjukvårdshuvudmännen gör.

Utbudet bör vara lika över hela landet och utgå från ett patientcentrerat förhållningssätt. För att nå dit krävs politiska beslut både på nationell- och på landstingsnivå. Psoriasisförbundet har för detta syfte tagit fram ett vårdpolitiskt program som punktar ner några av de viktiga områdena som behöver åtgärdas.

 

Psoriasisförbundets vårdpolitiska program tar avstamp i de förbättringsområden som pekats ut av Världshälsoorganisationen WHO, med fokus på god och rättvis psoriasisvård av hög kvalitet.

 

Kunskapen om att psoriasis är en systemsjukdom måste öka i hela vård- och omsorgskedjan. Vård och behandling måste få högre kvalitet, vara samordnad och de påtagliga skillnaderna mellan olika landsting måste försvinna. Psoriasisförbundet anser att följande kunskapsstöd måste tas fram för att säkerställa en god psoriasisvård:

 

 • Nationella riktlinjer för psoriasisvård
 • Vårdprogram

Med särskilt fokus på:

 • Samordnad vård
 • Behandling efter behov, inte ekonomi
 • Kvalitetssäkring av vården
 • Förebyggande insatser
 • Forskning och utbildning
 • Patienträttigheter

 

Psoriasisförbundets sju steg mot god vård

 

 1. Ta fram nationella riktlinjer
  För att tillgång och utbud av vård och behandling ska vara lika i hela landet måste Socialstyrelsen ta fram nationella riktlinjer. Riktlinjer är ett stöd för beslutsfattare vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder vården bör satsa resurser på. Arbetet med att ta fram riktlinjer för psoriasis har börjat och ska vara klart 2018.
 2. Arbeta efter ett vårdprogram
  Ett vårdprogram är en överenskommelse framtaget av experter, som beskriver hur vården ska hantera diagnostisering, behandling, bemötande och uppföljning. Det fungerar som ett komplement till nationella riktlinjer. Om alla landsting arbetar utifrån ett gemensamt nationellt program blir vården mer jämlik.
 3. Samordna vården
  Vården bör vara anpassad efter ditt behov och alla behandlingsformer ska finnas i ditt landsting. Samverkan mellan de olika specialisterna måste fungera. Särskilt mellan hudläkare och reumatolog samt primärvården.
 4. Behandla efter behov, inte ekonomi
  Kostnaden för läkemedel bör tas från central landstingsbudget och inte belasta varje enskild mottagning. Då minskar risken att beslut om behandling utgår från ekonomiska skäl, istället för sjukdomens svårighetsgrad.
 5. Vården måste hålla hög kvalité
  Vid läkarbesök bör du och din läkare komma överens om en behandlingsplan som bland annat innehåller behandlingsmål. Du bör också få information om möjlighet till fast vårdkontakt som kan hjälpa dig att samordna insatser och förmedla kontakter, till exempel med Försäkringskassan.
 6. Fokusera på förebyggande insatser
  Alla som får diagnosen psoriasis eller psoriasisartrit bör av vården erbjudas utbildning för att få lära sig mer om sjukdomen och hur det är att leva med en kronisk sjukdom. Den som har medelsvår till svår psoriasis, misstänkt psoriasisartrit eller är barn bör alltid utredas och behandlas av specialist. De har kunskapen om sjukdomen och kan ge rätt vård och behandling.
 7. Avsätt resurser och tid till forskning och utbildning
  Dagens forskning är nyckeln till morgondagens sjukvård. Vårdpersonal måste få tid, resurser och uppmuntran att forska och vidareutbilda sig. WHO har påtalat behovet av mer forskning inom psoriasisområdet. Därför är det viktigt att nationella resurser avsätts för psoriasisforskning.

 

För att säkerställa att utvecklingen av psoriasisvården sker i enlighet med programmet kommer förbundet årligen, via enkätverktyget Psoriasisbarometern, granska och utvärdera vården. I kolumnen till höger kan du ladda ner Psoriasisförbundets vårdpolitiska program för 2015-2017 och en broschyr med de sju punkterna.

Ladda ner

 • Psoriasisforbundets Vårdpolitiska program

  Psoriasisförbundets Vårdpolitiska program

  Psoriasisförbundets Vårdpolitiska program

  Ladda ner fil (587 Kb)
 • Vårdpolitisktprogram - Broschyr med sju punkter

  Psoriasisförbundet - Sju steg för en bättre vård

  Psoriasisförbundet - Sju steg för en bättre vård

  Ladda ner fil (1.6 Mb)