Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Riktlinjer och rekommendationer - vad är vad?

Nu finns det nationella riktlinjer för psoriasis från Socialstyrelsen, men det finns också behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket och även andra styrdokument för vården. Vi reder ut vad som är vad.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

I mars 2019 så publicerade Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis – Stöd för styrning och ledning. Nationella riktlinjer tar Socialstyrelsen fram för att fungera som stöd för beslutsfattare i vården, exempelvis politiker och verksamhetschefer, genom att ge underlag för hur resurserna bäst kan fördelas och hur man ska prioritera. Det finns inte riktlinjer för alla sjukdomar/diagnoser, utan de som finns har tagits fram där man sett ett klart behov av vägledning.

 

För just psoriasis så var det efter Socialstyrelsens kartläggning tydligt att det finns en stor underbehandling, att det råder ojämlikhet i tillgång och kvalitet på vården runt om i landet och att det även fanns brister i både kunskap och samordning, framför allt gällande samsjukligheten vid psoriasis. Riktlinjerna har tagits fram i konsensus av ledande experter och patientrepresentanter och grundar sig i vetenskap och beprövad erfarenhet. Riktlinjerna ger rekommendationer på gruppnivå, alltså för en patientgrupp, exempelvis personer med svår psoriasis, eller personer med svår psoriasis på fötterna. De är inte egentligen behandlingsrekommendationer på individnivå, men kan användas som underlag för regionerna att ta fram vårdprogram och riktlinjer för hur de ska bedriva sin psoriasisvård. Riktlinjerna inkluderar flera områden, bland annat systemisk behandling, ljusbehandling, klimatvård, patientutbildning och utredning av exempelvis riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och psoriasisartropati.

 

 

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för psoriasis och psoriasisartrit

I juni 2019 publicerade Läkemedelsverket Läkemedelsbehandling av psoriasis och psoriasisartrit – behandlingsrekommendation, vilket är en revidering och uppdatering av de tidigare rekommendationerna från 2011. Till skillnad från Socialstyrelsens riktlinjer så vänder sig dessa rekommendationer till just behandlande läkare/förskrivare och avses fungera som stöd vid val av behandling för patienter med psoriasis. Rekommendationerna har tagits fram av en expertgrupp bestående av kliniskt verksamma hudläkare och reumatologer, forskare och en patientrepresentant. I rekommendationerna ingår både topikal (lokal) och systemisk behandling, ljusbehandling och klimatvård för psoriasis, samt läkemedelsbehandling vid psoriasisartrit.

 

 

SSDVs behandlingsrekommendationer för psoriasis

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV) är specialistföreningen för Sveriges hudläkare. Sedan några år tillbaka har de en särskild intressegrupp för psoriasis vars syfte är att utarbeta och regelbundet revidera rekommendationer för behandling av psoriasis. SSDVs behandlingsrekommendationer rör systemisk behandling, då det är där man anser att de största förändringarna skett (och fortfarande sker) och där det finns mest behov av vägledning för de läkare som behandlar patienter med psoriasis. Rekommendationerna innehåller bland annat ett behandlingsschema som ger en översikt över möjliga behandlingar vid kronisk plackpsoriasis. Mer information om SSDV finns på deras hemsida.