Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Bli en del av vårt arbete i Psoriasisförbundet

Våra frågor

Psoriasisförbundets övergripande mål är att alla med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv.

Psoriasisförbundet arbetar för att stimulera forskning, förbättra behandlingen och skapa kunskap om sjukdomen och förståelse för hur det är att leva med psoriasis och psoriasisartrit. Vi arbetar aktivt för att förbättra behandlingsmetoderna, eftersom vi vet att behandlingen är en viktig och tidskrävande del av livet för en psoriasissjuk person liv. Behandlingen ska kunna skötas på ett bekvämt och tidsbesparande sätt, behandlingsmetoderna ska vara säkra, effektiva och lättillgängliga oavsett var i landet man bor. Vi som har psoriasis och psoriasisartrit ska självklart ha tillgång till adekvat och lättillgänglig sjukvård, medicinsk fotvård och klimatvård. På flera håll arbetas det kraftfullt för att både behålla och utveckla den vård man har idag.

 

Psoriasisförbundet har en bred verksamhet och arbetar aktivt med intressepolitiskt arbete vilket innefattar opinionsbildning, påverkansarbete, och omvärldsbevakning. Andra prioriterade frågor är informations- och utbildningsinsatser i syfte att sprida kunskap och kännedom om psoriasis och psoriasisartrit och att stödja forskningen via våra två forskningsfonder. Vi finns i hela landet och vårt arbete sker både på nationell och lokal nivå, vi samarbetar med andra organisationer nationellt och internationellt.

 

Yttranden och synpunkter över statliga utredningar

Psoriasisförbundet är ofta remissinstans för olika statliga utredningar. Detta är en viktig uppgift för förbundet då vi därigenom får möjligheten att belysa viktiga samhällsfrågor ur psoriasissjukas perspektiv.

 

Vårdpolitiskt program

Med anledning av den ojämlika vården för människor med psoriasis och psoriasisartrit har Psoriasisförbundet tagit fram ett vårdpolitiskt program. Programmet tar avstamp i de förbättringsområden som pekats ut av Världshälsoorganisationen WHO, med fokus på god och rättvis psoriasisvård av hög kvalitet.

Läs mer om Psoriasisförbundets vårdpolitiska program här

Psoriasistidningen gjorde en översikt av den ojämlika psoriasisvården i nummer 4 2021. Den kan du läsa gratis här.

 

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Socialstyrelsen gjorde 2015 en förstudie av den svenska psoriasisvården och eventuellt behov av nationella riktlinjer. Psoriasisförbundet var delaktig i denna process och lyfte särskilt fram behovet av nationella riktlinjer då det är ett välbehövligt steg närmare jämlik vård. Förstudien visade på stor ojämlikhet i psoriasisvården med geografiska skillnader både vad gäller besök hos specialist och förskrivning av systembehandling. Dessutom redovisas stora skillnader mellan könen vad gäller förskrivning av biologiska läkemedel.

 

Psoriasisförbundet ingick i arbetet med att ta fram nationella riktlinjer tillsammans med en expertgrupp tillsatt av Socialstyrelsen. Riktlinjerna släpptes i remissversion våren 2018 och den slutgiltiga versionen publicerades våren 2019. Du kan läsa mer om riktlinjerna här.

 

Behandling av psoriasisartrit ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar som kom 2012.  Riktlinjerna har reviderats sedan dess och den nu aktuella versionen släpptes i början av 2021.

 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer finns publicerade på myndighetens hemsida.