Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Organisation

Förbundsstyrelse

Psoriasisförbundets leds av en Förbundsstyrelse bestående av ordförande, vice ordförande och sju ordinarie ledamöter. Styrelsen väljs på en treårsperiod vid Riksstämman som är förbundets högsta beslutande organ.

 

Förbundskansli

Psoriasisförbundets kansli är beläget i Stockholm och har till uppgift att bland annat verkställa styrelsebeslut, arbeta med intressepolitiska frågor och genomföra informations- och utbildningsinsatser internt och externt. Kansliet ger också råd och stöd till enskilda medlemmar och service till våra läns- och lokalavdelningar. Förutom den centrala kansliverksamheten har Psoriasisförbundet även försäljningsverksamhet i Karlstad, ett forskningsråd, två forskningsfonder samt en rådgivande läkare.

Här hittar du förbundsstyrelse och kansli

 

Lokal organisation

Psoriasisförbundet är indelat i läns- och lokalavdelningar. Våra 20 länsavdelningar bevakar Psoriasisförbundets intressen på läns- och lokalnivå. Dessutom finns det lokalavdelningar fördelade över hela landet med en eller flera kommuner som bas.

Här hittar du läns- och lokalavdelningarna

 

Beslutande organ

Psoriasisförbundets högsta beslutande organ är Riksstämman som hålls vart tredje år. Medlemmarna representeras via ombud valda vid länsavdelningarnas årsmöten. Mellan stämmorna leds förbundsverksamheten av förbundsstyrelsen, som sammanträder minst fyra gånger om året. Varje år genomförs en förbundskonferens där förbundsstyrelsens ledamöter och ordföranden i läns- och lokalavdelningar medverkar.

 

Placeringsreglemente för Psoriasisförbundet, stiftelsen Psoriasisfonden och stiftelsen Gösta A. Karlssons 60-årsfond

Syftet med placeringsreglemente är att ange förvaltningsprinciper och placeringsinriktning för förvaltningen av det totala kapitalet med avseende på:

  • finansiella mål,
  • strategisk fördelning mellan tillgångsslag,
  • ansvarsfördelning, och
  • riktlinjer och kontroll för rapportering.

Förvaltningsprincipen ska vara att sträva efter en långsiktig stabil avkastning och tillväxt. Medlen skall därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med förbundets grundläggande värderingar. Riktlinjerna kan laddas ned här på sidan.

Riksstämmoprotokoll

Placeringsreglemente

Arbetsordning