Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Hur kan vi bygga en jämlik psoriasisvård över hela landet?

Psoriasisförbundet arbetar aktivt med att bevaka och driva hälso- och sjukvårds­po­litiska frågor. Vi vet att det idag finns oacceptabelt stora skillnader i den vård och behandling som människor med psoriasis och psoriasisartrit får tillgång till. Vilken vård man får beror på var i landet man bor och vilka prioriteringar de enskilda sjukvårdshuvudmännen gör.

Utbudet bör vara lika över hela landet och utgå från ett patientcentrerat förhållningssätt. För att nå dit krävs politiska beslut både på nationell- och på landstingsnivå.

 

Psoriasisförbundets vårdpolitiska arbete tar avstamp i de förbättringsområden som pekats ut av Världshälsoorganisationen, WHO, med fokus på god och rättvis psoriasisvård av hög kvalitet. Kunskapen om att psoriasis är en systemsjukdom måste öka i hela vård- och omsorgskedjan. Vård och behandling måste få högre kvalitet, vara samordnad och de påtagliga skillnaderna mellan olika landsting måste försvinna.

 

Nedan beskriver vi kort vad Psoriasisförbundet anser behövs göras för att vården ska vara lika över hela landet, sätta patienten i fokus och hålla en hög kvalitet.

 

Implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd för beslutsfattare vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder vården bör satsa resurser på. Våren 2018 kom Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis som innehåller ett antal rekommendationer för att möjliggöra en jämlik psoriasisvård i hela landet. Bland annat rör en av de centrala rekommendationerna klimatvård – en behandlingsform som idag bara drygt hälften av landstingen erbjuder.

Riktlinjerna är ett stort steg framåt i arbetet för en mer jämlik psoriasisvård i Sverige, men de behöver implementeras av landstingen/regionerna för att säkerställa att de som har störst behov av vård också får den.

 

Övriga insatser vi anser vara av särskild vikt:

 

Samordning av vården

• Individens behov i centrum

• Vårdens organisation måste möjliggöra för samverkan mellan
specialiteter

• Tillgång till journaler mellan vårdgivare är ett måste

• Alla behandlingsformer i vårdkedjan måste finnas och fungera

 

Behandling efter behov, inte ekonomi

• Sjukvårdens framtida organisation bör utredas

• Jämlik och personcentrerad vård ska utgöra ett tydligt nationellt mål

• Kunskapen om psoriasis som en systemsjukdom måste öka

• Kostnaden för läkemedel måste tas från en central landstingsbudget

 

Kvalitetssäkring av vården

• Personal inom vården ska ges utbildning i behandling och bemötande av kroniskt sjuka samt kunskap om psoriasis som en systemsjukdom

• Individuell behandlingsplan bör upprättas

• Vårdgivaren skall informera alla patienter att man har rätt till en fast
vårdkontakt

 

Förebyggande insatser

• Alla nydiagnostiserade bjuds in till patientutbildning

• Medelsvår till svår psoriasis eller misstänkt psoriasisartrit bör alltid
utredas och behandlas av specialist

 

Forskning och utbildning

• Vårdens personal måste ges tid, resurser och uppmuntran till forskning, utbildning och vidareutbildning

• Nationella resurser måste tilldelas psoriasis-/psoriasisartritforskning

• Psoriasisförbundet uppmanar till brukarmedverkan i forskning och vid utveckling av vård och behandling

• Vårdgivare ska registrera systembehandling i kvalitetsregister för att
säkerställa möjligheter till uppföljning och forskning.