Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

En god och jämlik psoriasisvård - i hela landet

Psoriasisförbundet arbetar aktivt med att bevaka och driva hälso- och sjukvårds­po­litiska frågor. Vi vet att det idag finns oacceptabelt stora skillnader i den vård och behandling som människor med psoriasis och psoriasisartrit får tillgång till. Vilken vård man får beror på var i landet man bor och vilka prioriteringar de enskilda sjukvårdshuvudmännen gör.

Psoriasisförbundet anser att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis och för rörelseorganens sjukdomar bör implementeras i samtliga landets regioner. Likaså bör behandling ges i enlighet med Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendationer för psoriasis och psoriasisartrit. Dessa åtgärder anser Psoriasisförbundet skulle ge förutsättningar för en god och jämlik psoriasisvård i hela Sverige, då både riktlinjerna och rekommendationerna är framtagna av landets främsta experter i samråd med patientföreträdare.

 

 

Vi vill rikta särskild uppmärksamhet på:

 

Helhetssyn och samordning med individens behov i centrum

  • Psoriasis kan vara en allvarlig, kronisk systemsjukdom och måste behandlas därefter
  • Hela människan – behov, förutsättningar och resurser – ska stå i centrum
  • Vård och behandling ska ges utifrån individens behov – individuella behandlingsmål och behandlingsplaner ska upprättas
  • Hälsofrämjande insatser ska göras för att förbättra livskvalitet och förebygga samsjuklighet

 

Vård baserad på kunskap

  • Psoriasisvården ska vara jämlik över hela landet
  • Kunskapen om psoriasis i alla former måste öka inom sjukvården, särskilt inom primärvården, för att säkerställa diagnos och rätt behandling
  • Fast vård- eller läkarkontakt ska finnas för trygghet, kontinuitet, samordning och patientsäkerhet
  • Hela vårdkedjan ska vara säker och funktionell

 

 

Vår vision

 

Psoriasisförbundets vision är ett bra liv för alla med psoriasis och psoriasisartrit. Förutsättningarna för detta är en personcentrerad, samordnad och kunskapsstyrd vård som grundar sig i individens behov, inte i bostadsort eller socioekonomisk situation. Psoriasisförbundet som organisation och våra medlemmar besitter en unik kunskap om och insikt i psoriasisvården – därför anser vi att vi bör ses som en resurs i det pågående arbetet med att utveckla och förbättra den i hela landet.