Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

En god och jämlik psoriasisvård - i hela landet

Psoriasisförbundet arbetar aktivt med att bevaka och driva hälso- och sjukvårds­po­litiska frågor. Vi vet att det idag finns oacceptabelt stora skillnader i den vård och behandling som människor med psoriasis och psoriasisartrit får tillgång till. Vilken vård man får beror på var i landet man bor och vilka prioriteringar de enskilda sjukvårdshuvudmännen gör.

Psoriasisförbundet anser att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis och för rörelseorganens sjukdomar bör implementeras i samtliga landets regioner. Likaså bör behandling ges i enlighet med Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendationer för psoriasis och psoriasisartrit. Dessa åtgärder anser Psoriasisförbundet skulle ge förutsättningar för en god och jämlik psoriasisvård i hela Sverige, då både riktlinjerna och rekommendationerna är framtagna av landets främsta experter i samråd med patientföreträdare.

 

 

Vi vill rikta särskild uppmärksamhet på:

 

Helhetssyn och samordning med individens behov i centrum

  • Psoriasis kan vara en allvarlig, kronisk systemsjukdom och måste behandlas därefter
  • Hela människan – behov, förutsättningar och resurser – ska stå i centrum
  • Vård och behandling ska ges utifrån individens behov – individuella behandlingsmål och behandlingsplaner ska upprättas
  • Hälsofrämjande insatser ska göras för att förbättra livskvalitet och förebygga samsjuklighet

 

Vård baserad på kunskap

  • Psoriasisvården ska vara jämlik över hela landet
  • Kunskapen om psoriasis i alla former måste öka inom sjukvården, särskilt inom primärvården, för att säkerställa diagnos och rätt behandling
  • Fast vård- eller läkarkontakt ska finnas för trygghet, kontinuitet, samordning och patientsäkerhet
  • Hela vårdkedjan ska vara säker och funktionell

 

 

Här kan du ladda ned en folder som beskriver vårt vårdpolitiska program i korthet:

En god och jämlik psoriasisvård i hela landet_folder

 

 

Vår vision

 

Psoriasisförbundets vision är ett bra liv för alla med psoriasis och psoriasisartrit. Förutsättningarna för detta är en personcentrerad, samordnad och kunskapsstyrd vård som grundar sig i individens behov, inte i bostadsort eller socioekonomisk situation. Psoriasisförbundet som organisation och våra medlemmar besitter en unik kunskap om och insikt i psoriasisvården – därför anser vi att vi bör ses som en resurs i det pågående arbetet med att utveckla och förbättra den i hela landet.