Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Handlingar riksstämma 2023

Handlingar från riksstämman 2023.

 

Förslag till föredragningslista

 

1. Mötets öppnande

Ingen handling

 

2. Antagande av föredragningslista och arbetsordning för stämman

 

3. Fråga om riksstämman blivit utlyst i behörig tid och ordning

 

4. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

Handlingar kommer att finnas i VoteIT på grund av GDPR.

 

5. Val av funktionärer för riksstämmoförhandlingarna:

a) ordförande

b) två vice ordförande

c) en huvudsekreterare

d) två biträdande sekreterare

e) två protokolljusterare

f) minst två rösträknare

g) redaktionskommitté

 

6. Vid riksstämmans öppnande skall tillkännages sista tidpunkt som kandidater kan nomineras eller komplettering av förslag kan lämnas.

Punkten behandlas under punkt 2 i riksstämmans arbetsordning.

 

7. Behandling av årsberättelser, resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelser för de tre senaste räkenskapsåren

a) Årsredovisning Psoriasisförbundet 2020–2022
b) Årsredovisning stiftelsen Psoriasisfonden 2020–2022
c) Årsredovisning stiftelsen Gösta A Karlssons 60-års fond 2020–2022

 

8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Film med revisionsbyrå KPMG

 

Film med internrevisor Kent Ögren

 

10. Behandling av motioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Behandling av eventuella förslag från förbundsstyrelsen och revisorerna

a) Förslag Framtid – Psoriasisförbundet Förslag till överenskommelse om prioriteringar och verksamhet 2024–2026

 

12. Fastställande av medlemsavgiften för de tre kommande kalenderåren och region- och länsavdelningarnas andel härav

 

13. Fastställande av reseersättningar och traktamenten för ledamöterna av förbundsstyrelsen m fl. för tiden till nästa ordinarie riksstämma

 

14. Beslut om antalet ersättare i förbundsstyrelsen

 

15. Val av:

a) förbundsordförande

b) övriga ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen

c) ersättare till förbundsstyrelsen

d) registrerat revisionsbolag samt en internrevisor

e) en internrevisorsersättare

f) valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en sammankallande skall utses

15 f) Nominering av valberedning

g)  en ersättare i valberedningen

15 g) Nominering av ersättare i valberedningen

 

16. Fastställande av verksamhetsinriktning för kommande riksstämmoperiod

 

17. Övriga frågor som anmälts av förbundsstyrelsen

Ingen handling

 

18. Avslutning

Ingen handling

Riksstämma 2023