Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Målnivåer för psoriasisvård publicerade

I slutet av juni publicerade Socialstyrelsen nya målnivåer för vård vid psoriasis, som i och med det är ett av tio nationella riktlinjeområden med målnivåer. Målnivåer anger hur stor andel av den aktuella patientgruppen som bör komma i fråga för en viss behandling eller åtgärd, och syftar till att ge hälso- och sjukvården tydliga och mätbara mål att arbeta mot, och därmed bidra till att patienterna får en god och jämlik vård.

Psoriasisförbundet har deltagit i projektgruppen via förbundsordförande Tina Norgren som ingick i en konsensusgrupp tillsammans med representanter från sjukvårdsregioner och professionsföreningar.

 

– Det är viktigt att det finns en lägstanivå, så att regionerna har något att förhålla sig till. När det handlar om jämlik och rättvis vård är det bra att det finns något att mäta emot, säger Tina Norgren om vikten av att målnivåer tagits fram.

 

Fyra indikatorer som speglar hälso- och sjukvårdens tillämpning av rekommendationerna i riktlinjerna har valts ut, och målen ligger på en hög nivå jämfört med hur regionerna presterar idag. Endast i något enstaka fall når en region upp i den önskvärda nivån.

 

Socialstyrelsen skriver i sin rapport att det är viktigt att komma ihåg att målnivåerna är just mål och att det kan krävas tid för att nå upp till dem. Myndigheten bedömer att en uppföljning och översyn bör ske två till fyra år efter införandet.

 

– Det är många som inte lever efter riktlinjerna. Det här är som sagt mål, och man ska tänka att man ska nå upp till dem. Bara för att man inte gör det idag, är det inget som säger att man inte kan göra det imorgon. Det är alltid bra att ha något att förhålla sig till, säger Tina Norgren angående att de flesta regioner i dagsläget ligger långt under målnivåerna för de aktuella indikatorerna.

 

Åke svensson, överläkare vid hudkliniken på Skånes Universitetssjukhus, ingick i projektets expertgrupp och tror att målnivåerna välkomnas av regionerna.

 

– Det tar jag för givet att de gör, eftersom regionerna är måna om att utveckla kvaliteten. Nu har de fått ett tydligt uppdrag och det måste vara tilltalande för dem i kvalitetsarbetet, säger Åke Svensson som tror att det är möjligt för regionerna att nå upp till målnivåerna vid nästa uppföljning.

 

– Det är rimligt att tro att man kan nå målnivåerna. Redan nu finns kliniker som når upp till målen, så det är inga orealistiska siffror. Det krävs såklart ett engagemang, men vi förväntar oss en succesiv förbättring.

 

Fakta: Målnivåer för vård vid psoriasis

  • För indikatorn Genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor och psoriasis har Socialstyrelsen fastställt målnivån till ≥ 80 procent.
  • För indikatorn Utvärdering av behandlingseffekt med kliniska instrument och patientrapporterade mått PASI, DLQI och EQ-5D har Socialstyrelsen fastställt målnivån till ≥ 95 procent.
  • För indikatorn Utvärdering av behandlingseffekt med kliniska instrument och patientrapporterade mått PASI och DLQI, 3–12 månader efter insättning av systemiska läkemedel har Socialstyrelsens fastställt målnivån till ≥ 95 procent.
  • För indikatorn Planerade besök i öppen specialiserad vård för personer med systembehandling av psoriasis har Socialstyrelsen fastställt målnivån till ≥ 95 procent.

Skriven av: Marcus Rehnberg