Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasisförbundets valenkät till riksdagspartierna 2018

Inför valet har Psoriasisförbundet gått ut med ett valbudskap som innebär att: Psoriasis är en kronisk systemsjukdom som kräver helhetssyn. Vi vet att vården för människor med psoriasis och psoriasisartrit är mycket ojämlik över landet. Tillgången och möjligheter för diagnos och behandling ska inte vara beroende av var man bor.

Hur vill riksdagspartierna arbeta för att uppnå en mer jämlik vård?

 

Socialdemokraterna

 

 

 

 

Vi socialdemokrater vill göra en mängd olika insatser för att skapa en mer jämlik vård över landet. Det handlar bland annat om att:

Vi måste säkerställa att alla landsting har såväl ekonomiska resurser som personal för att bedriva en bra vård. Därför gör vi stora satsningar på sjukvården, och går till val på förslag som omfattar ungefär 18 miljarder kronor på årsbasis. Det innefattar bland annat 14 000 fler anställda i vården, och andra satsningar för en mer jämlik vård. Det är satsningar vi prioriterar före exempelvis skattesänkningar för dem som tjänar mest. Vi är det parti som går till val på störst satsningar på sjukvården.

 

Ett av de förslag vi går till val på handlar också om att staten och landstingen gemensamt ska ta fram en generalplan för vård i tid, för att se till att alla får vård inom rimlig tid. Vi skjuter också till tre miljarder årligen i ett permanent resurstillskott för detta. En tre huvuddelar i generalplanen ska vara bra vårdlösningar för personer med stora vårdbehov.

 

Vi tycker i grunden att dagens 21 landsting är för många, och att många är för små. VI tror att vården skulle kunna bli mer jämlik om cirka 6 – 9 större sjukvårdsregioner i stället ersatte dem. Tyvärr finns det dock ingen majoritet i riksdagen för detta i dagsläget.

 

Vi har i regeringsställning tagit ett flertal initiativ för en mer jämlik och personcentrerad vård och en mer välfungerande kunskapsstyrning. Vi tog ett större initiativ nyligen, som bland annat handlar om att staten och landstingen gemensamt ska säkerställa en mer jämlik vård, att modellen med standardiserade vårdförlopp ska spridas till fler delar av vården samt att en utredare ska arbeta vidare med flera av förslagen från utredningen Kunskapsbaserad och jämlik vård för att förverkliga dem.

 

Vänsterpartiet

 

 

Oavsett var i landet du bor och oavsett vem du är ska du ha tillgång till en bra och likvärdig vård. Skillnaderna i vården utifrån socioekonomiska, köns- och åldersmässiga faktorer måste försvinna. Det kräver att staten tar ett större ansvar samtidigt som det regionala självstyret värnas och det kräver mer resurser. Därför har vi bl.a. förhandlat fram 10 årliga vänstermiljarder som ska gå till kommuner och landsting för att göra det möjligt att erbjuda vård efter behov samt 2 miljarder per år som ska gå till att förbättra arbetsvillkoren för vårdanställda. Ytterligare insatser kommer behövas framöver.

 

Miljöpartiet

 

 

Alla ska känna sig säkra på att välfärden är tillgänglig när de behöver den, oavsett bakgrund, kön, hur deras privata ekonomi ser ut eller var i landet de bor. Vi ser idag skillnader i vilket bemötande och behandling man får, detta gäller inte minst för psoriasispatienter. En bidragande orsak till att det ser olika ut är att vårdpersonal har olika kunskap. Med ökad kunskap ökar förutsättningarna för mer lika bemötande. Här har landstingen har ett långsiktigt ansvar för att säkerställa utbildningsinsatser.

 

Under mandatperioden har Miljöpartiet i regering gjort en satsning på 450 miljoner kronor för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Det handlar bland annat om att främja utveckling, spridning och tillämpning av nationella riktlinjer och kliniska behandlingsrekommendationer för ett stort antal kroniska sjukdomar, däribland psoriasis. Detta är viktiga steg för att öka kunskapen om behandling av psoriasis och för att uppnå en mer jämlik vård av psoriasis över landet.

 

Moderaterna

 

 

Moderaterna har reformer för att skyndsamt korta vårdköerna. Vi vill återinföra kö-miljarden och bygga ut den nära vården. Vi vill genomföra en nationell primärvårdsreform där alla patienter ska ha möjlighet att välja en fast läkare.

 

För att förbättra möjligheterna till diagnos och behandling behöver dels kunskapen om psoriasis och psoriasisartrit i vården öka, dels behöver kontinuiteten i kontakterna mellan patient och vårdpersonal förbättras. Vårdkedjan måste bli sammanhängande för alla dem som är kroniskt sjuka. Detta bidrar till en tryggare vård. Därtill kan nationella riktlinjer och öppna jämförelser var viktiga redskap för att göra vården mer jämlik för patienter med psoriasis och psoriasisartrit.

 

Liberalerna

 

 

Liberalerna tycker att det är helt orimligt att vården kan vara så olika över landet. Vi vill ha mer av nationell samordning och styrning av vården. Avancerad och sällsynt vård ska koncentreras på färre ställen i landet, där den bästa kompetensen finns. Vi vill ställa högre krav på att vården följer nationella riktlinjer och behandlingsrekommendationer (vad vi förstår finns det snart nationella riktlinjer för psoriasis, det är bra — men de ska följas också).

 

Centerpartiet

 

 

Det är oacceptabelt att vården varierar stort beroende på var i landet man bor. Man behöver arbeta mer med att få ut de senaste forskningsrönen, kunskap och behandlingar i hela sjukvården på ett mer effektivt sätt. Dels behövs nationella riktlinjer och nationella kunskapsstöd, dels nya sätt att säkerställa att dessa når ut på verksamhetsnivå.

 

Vi behöver även stärka patientens rätt att dels välja vård i hela landet, dels att få tydligare information om kvalitet och väntetider. Vi vill utveckla 1177 till en nationell portal som visar just sådan information. Det måste i ett tidigare skede bli tydligare för patienten vilka vårdgivare som kan erbjuda vård snabbt. Patientlagen behöver även utvidgas så att patienterna får rätt att välja även slutenvård i hela landet.

 

Kristdemokraterna

 

 

Det är idag stora och oförsvarliga skillnader mellan olika landsting rörande kunskapen om effektiva behandlingsmetoder. Vi kristdemokrater har sedan länge drivit på för att skapa en jämlik vård genom att förändra dagens styrning och ledning. Dagens 21 fristående landsting klarar inte av att upprätthålla en jämlik och hög kvalitet inom vården. För att alla – i hela landet – ska få tillgång till högkvalitativ vård arbetar vi för att staten ska överta huvudansvaret för sjukvården. Med statlig styrning och ansvar kan de bästa behandlingsmetoderna komma alla patienter till del, oavsett var de bor.

 

Sverigedemokraterna

 

 

Vi vill göra sjukvården mer jämlik genom tydligare nationell reglering och utreda möjligheten att på sikt flytta huvudmannaskapet för hela eller delar av sjukvården från landstingen till staten.

 

Vi anser också att man bör införa en ny patienträttsgaranti som stärker patienternas rättsliga ställning och ger möjlighet att välja vårdgivare i hela landet. Och begränsa väntetiden till specialistsjukvården till max 30 dagar och 14 dagar vid särskilt allvarliga sjukdomar och psykisk ohälsa bland barn och tonåringar.

 

 

Skriven av: louise

Foto: Self-taken. - Egen avfotografering, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1264243