Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasis och rökning

Tobaksrökning har en skadlig effekt på nästan alla organ i kroppen. Idag vet vi att många sjukdomar har ett direkt samband med, utvecklas eller förvärras av rökning.

Hjärt- och kärlsjukdomar, KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), och lungcancer är de mer kända av dessa sjukdomar. Det finns också samband med bland annat luftrörskatarr, magsår, ryggbesvär, benskörhet, tandlossning, impotens och stress. Generellt sätt är risken för sjukdomar större ju fler cigaretter och ju längre tid man rökt, samt ju yngre man var när man började. Medellivslängden hos en rökare beräknas i genomsnitt till ungefär sju år lägre jämfört med en icke-rökare.

 

Förutom alla de risker som en rökare utsätter sig för kan även de som passivt andas in cigarettröken påverkas. Passiv rökning är en riskfaktor för lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar, astma hos barn, och senare forskning har även kunnat visa en förhöjd risk för att drabbas av KOL.  Inga samband mellan passiv rökning och psoriasis i någon form har hittills kunnat visas.

 

Idag finns inga bevisade samband mellan snus och någon form av psoriasis. Däremot så finns förhöjda risker för hjärt- och kärlsjukdomar och metabolt syndrom, därför bör även snus undvikas om man har psoriasis, speciellt med tanke på att det redan föreligger risker för samsjuklighet i sådana sjukdomar.

 

Psoriasis och tobaksrökning

Idag vet vi också att psoriasis påverkas av rökning, bland annat genom att vi kan få svårare skov och att behandlingen inte fungerar lika bra. Risken för många av följdsjukdomarna som psoriasis kan ge ökar också markant genom rökning. Men även om vi vet att det inte är bra för vår hälsa kan det ibland vara svårt att sluta.

 

Det finns också ett tydligt samband mellan att utveckla psoriasis och rökning. Exakt hur stor risken är att utveckla psoriasis om man röker och har anlag för sjukdomen är inte helt klarlagt, men studier visar att risken är upp till 80 % högre för rökare än icke-rökare. Vissa studier visar att rökning har större inverkan på sjukdomsbilden hos kvinnor än hos män.

 

Det kan också vara så att rökare har svårare psoriasis än icke-rökare och att svårighetsgraden ökar med antalet cigaretter man röker. Resultatet ser här lite olika ut i olika studier. Även antalet år som rökare kan påverka svårighetsgraden av psoriasis.

 

Forskning har visat på att sambandet mellan PPP (Pustulosis Palmoplantaris) och rökning är stort, och att PPP med stor sannolikhet har ett direkt samband med att personen röker eller har rökt, även om undantag finns. Exakt vad sambandet består av vet vi ännu inte, men det brukar framhållas att PPP kan beskrivas som en allergisk reaktion på nikotinet och att denna reaktion sker som en inflammation i handflatorna. En del läkare menar att de som får PPP omedelbart ska genomföra rökstopp för att minska utvecklingen av sjukdomen.

 

Det finns studier som pekar på att rökning kraftigt försämrar läkemedelsbehandling för människor med reumatiska sjukdomar, det finns all anledning att anta att detta är fallet för de med psoriasisartrit också.

Om psoriasisartrit och risker med rökning kan du läsa mer om här

 

Som psoriasissjuk och rökare kan det vara bra att veta att Zyban, ett läkemedel som kan användas vid rökavvänjning kan påverka psoriasis negativt med svårare skov som resultat. Därför bör du om möjligt välja alternativa läkemedel.

 

 

All typ av röktobak har samma skadeeffekt på kroppen

Pipa, cigarrer och egenrullade cigaretter har alltså samma effekt som vanliga cigaretter. Tidigare såldes cigaretter med ”light”-beteckning, vilket numera är förbjudet i Sverige på grund av vilseledande marknadsföring, idag vet vi att dessa var lika skadliga som andra cigaretter.

 

Vattenpipa är än så länge mindre utforskat än vanliga cigaretter och annan tobaksrökning, men det finns likartade risker med även denna typ av rökning. Delvis beror det på vad som förbränns i pipan, men ofta är det ju tobak i blandningen. Eftersom röken passerar vatten på vägen tas en del av nikotinet upp av vattnet, och detta tros vara en orsak till varför man ofta röker vattenpipa under lång tid, det tar helt enkelt tid innan nikotinbehovet är tillgodosett. Man beräknar att en timmes rökning med vattenpipa kan ge skadliga ämnen som motsvarar ungefär 100–200 vanliga cigaretter.

 

På senare år har så kallade e-cigaretter blivit populära, kanske för att de betraktas som ett sätt att ersätta vanliga cigaretter, men här vet man väldigt lite om skador och effekter på lång sikt. Det har sin naturliga förklaring då de inte funnits så länge eller brukats under längre tid så finns det ingen data att tillgå om vad som händer i kroppen efter längre tids användning. Med det sagt finns det dock en mindre studie som visade mindre förekomst av tobaksspecifika metaboliter som kan kopplas till hjärt- och kärlsjukdomar.

 

Vad händer vid rökning?

Rökning är det snabbaste sättet att få i sig ett ämne till hjärnan, det tar bara tio sekunder. Kanske har du någon gång sett en stressad rökare som slappnar av strax efter att första blosset är draget, nu vet du varför. Nikotinet är både lugnande och stimulerande för nervsystemet. Nikotinet binder sig vid receptorer i belöningssystemet i hjärnan, vilket ger de ”kickar” en rökare upplever. Så småningom byggs en tolerans upp vilket gör att hjärnan behöver mer nikotin och oftare för att inte abstinens ska uppstå. Nikotinet påverkar också hjärta och kärl samt ökar ämnesomsättningen.

 

Hälsovinster vid ett rökstopp

De flesta besvär som uppstår av rökning minskar eller försvinner helt om man slutar att röka. Även om störst effekt fås vid ett totalt rökstopp, har troligen även ett minskat antal cigaretter en positiv effekt på hälsan. Det är dock inte helt ovanligt att de som minskar antalet cigaretter röker de kvarvarande med högre intensitet och därför inte får de positiva effekter de borde få av sitt minskade antal.

 

Även om rökare har en kortare livslängd kan detta ändras genom ett rökstopp. Om stoppet kommer i 40-årsålder blir exempelvis den genomsnittliga livslängden lika lång som för dem som aldrig rökt. En positiv effekt vid rökstopp är ofta att känslan av stress försvinner eftersom nikotinberoendet inte längre skapar en stress i kroppen. Sömnen förbättras också ofta vilket gör att man känner sig piggare i kroppen.

 

En nackdel som många upplever vid ett rökstopp är att man går upp i vikt. Detta beror på att nikotinet ökar ämnesomsättningen och redan efter något dygn utan nikotin återgår den till sitt normala mönster. Det vanliga är att viktuppgången orsakad av själva tobaksstoppet är 2-4 kilo, men en del börjar istället för att röka äta mer för att hålla sig sysselsatt, och då kan viktökningen så klart bli större.

 

Det finns mycket att vinna på att sluta röka!

 

Referenser

Tobak och avvänjning av Statens Folkhälsoinstitut

 

Tobaksavvänjning inom hälso- och sjukvården av Statens Folkhälsoinstitut

 

Secondhand smoke exposure and cardiovascular effects: making sense of the evidence, av Institute of Medicine of the National Academies.
www.iom.edu/secondhandsmokecveffects

Referenser till studier som nämns i artikeln

Passive smoking exposure is associated with increased risk of COPD in never smokers, Hagstad, Stig, et al. Chest 145/June 2014 (6): sid. 1298–1304. doi:10.1378/chest.13-1349

 

Nicotine, Carcinogen, and Toxin Exposure in Long-Term E-Cigarette and Nicotine Replacement Therapy Users: A Cross-sectional Study. Annals of Internal Medicine, Shahab, Leon, et al. Doi: 10.7326/M16-1107