Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Samsjuklighet vid psoriasis

Med samsjuklighet, eller komorbiditet som det heter med ett annat ord, menas sjukdomar som vi kan få som konsekvens av en annan sjukdom. Vid svår psoriasis finns en förhöjd risk för allvarlig samsjuklighet som det är viktigt att känna till.

Samsjuklighet vid psoriasis

 

Samsjuklighet vid psoriasis är viktigt att vara uppmärksam på. Psoriasis är en systemsjukdom som omfattar mer än hudförändringar, fler organ än huden kan drabbas. Det är vanligt med samsjuklighet, därför är det viktigt för den som har psoriasis, och för vården, att vara uppmärksam på symtom som kan tyda på förekomst av andra sjukdomar som t ex hjärt-kärlproblem, mag-tarmbesvär, diabetes (typ 2), och inflammatoriska ögonsjukdomar. Nyare rön gör att man numera även misstänker att psoriasis ökar benägenheten att drabbas av fenomenet ”restless legs” (myrkrypningar i benen).

 

Exakt vad sambanden beror på har man ännu inte identifierat, och inte heller om det finns skillnader i hur starka sambanden är. Eftersom psoriasis är en genetisk sjukdom är det troligt att generna avgör vem som ligger i riskzonen för att utveckla någon typ av samsjuklighet. Ett drömscenario vore kanske att med hjälp av ett enkelt test kunna se vem som kan få vilka sjukdomar i framtiden, vilket man delvis kan göra med en del sjukdomar idag, nu finns inte den möjligheten att exakt fastställa hur psoriasis och samsjuklighet drabbar på individnivå.

 

Även om det genetiska arvet är starkt kan vi påverka vad vi gör med de förutsättningar vi har fått för att leva vårt liv. Kanske kan kunskap om en ökad risk för samsjuklighet bidra till motivation att välja en livsstil som ger en bättre hälsa rent generellt och på det sättet hjälpa till att åtminstone minska risken för samsjuklighet. Framför allt är det viktigt att ha en effektiv och adekvat behandling för sin psoriasis och därigenom dämpa inflammationen i kroppen.

 

Metabolt syndrom

Det föreligger en högre risk att drabbas av metabolt syndrom, vilket är ett samlingsnamn för de riskfaktorer som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, som bukfetma, diabetes 2, rubbade blodfetter och kolesterolvärden, samt förhöjt blodtryck.

Läs mer om metabolt syndrom här

 

Psoriasisartrit och ledbesvär

Psoriasisartrit är den vanligaste formen av samsjuklighet och den som varit känd längst. Många psoriasissjuka uppger att de har ledbesvär, och studier pekar på att upp till 40 % får diagnosen psoriasisartrit.

Läs mer på sidorna om psoriasisartrit här

 

Diabetes typ 2

Diabetes typ 2 är dubbelt så vanlig bland individer med psoriasis, och i synnerhet om man har en svårare form av psoriasis. Att ha diabetes typ 2 innebär i sig att det finns risker för andra allvarliga sjukdomar och tillstånd.

Läs mer om diabetes 2 här

 

Mag- och tarmsjukdomar

Idag vet vi att det finns ett samband mellan inflammatoriska tarmsjukdomar och psoriasis. De sjukdomar som hör till denna grupp är Crohns sjukdom och Ulcerös kolit.

Läs mer om psoriasis och mag- tarmsjukdomar här

 

Hjärt- och kärlsjukdomar

Studier visar att risken för hjärt- och kärlsjukdom är större hos psoriasissjuka än hos friska personer. Sambandet verkar framför allt gälla för de som har svår psoriasis, där man har sett att risken kan vara dubbelt så stor. Unga personer som har svår psoriasis verkar ha en ännu större risk och vissa studier pekar på att risken skulle kunna vara så mycket som fyra gånger större. Idag forskas det mycket på området och mer kunskap kommer.

 

Ögonsjukdomar

Inflammationer i ögonen är vanliga vid psoriasis, så se till att berätta för din läkare om du har problem med dina ögon. Dels kan du behöva remitteras vidare till ögonläkare för bedömning men det kan också vara så att din behandling behöver justeras.

Läs mer om ögonsjukdomar här

 

Högt blodtryck

Studier visar att framför allt personer med svår psoriasis har en ökad risk för högt blodtryck, och att det är upp till 3 gånger så vanligt hos psoriasissjuka med svår sjukdom än hos friska. För nydebuterade eller personer med lindrig psoriasis verkar inte risken vara förhöjd.

Läs mer om högt blodtryck här

 

Depression

Nedstämdhet och till och med depression är tyvärr vanligt vid psoriasis, särskilt när sjukdomen är utbredd. Psoriasis kan påverka livskvaliteten påtagligt och många kan känna sig både ensamma och isolerade i sin sjukdom. Nyare forskningsrön pekar även på samband mellan inflammatorisk sjukdom och depression, vilket, om så är fallet, gör det än viktigare att som psoriasissjuk få en effektiv behandling som minskar inflammationen i kroppen. Känner du dig nedstämd eller deprimerad så är det viktigt att du tar upp det med din läkare.

 

Samsjuklighet vid psoriasis är något att ta på stort allvar och det är därför också viktigt att du som har psoriasis – och psoriasisartrit – kontaktar vården när du misstänker att du kan vara drabbad av fler sjukdomar.

 

Vill du läsa mer?

Vi bjuder på en artikel ur Psoriasistidningen med fokus på samsjuklighet. Ladda ner artikeln här: Psoriasistidningen 5-2017_En diagnos kommer sällan ensam.

Frågor om om psoriasis och samsjuklighet

Samband mellan hud- och ledpsoriasis?

Hur stort är sambanden mellan olika sorters psoriasis till exempel hud- och ledpsoriasis?

Sambanden mellan olika typer av psoriasis ser olika ut, och är inte heller helt klarlagda. Exempelvis ser man att risken för att få ledbesvär är mycket större hos dem som har nagelförändringar än dem som inte har det. Av dem som har nagelförändringar anses ungefär 50 % utveckla ledbesvär i någon form.

 

Gällande risken mellan psoriasis och ledbesvär har man tidigare bestämt hävdat att svårare hudpsoriasis inte medför någon ökad risk för en svårare ledpsoriasis. Detta har börjat ifrågasättas de senaste åren, flera studier pekar nu på ett samband svårare ledpsoriasis och svårare hudpsoriasis.

 

Besvarat med hjälp av Robert Holik, läkare Hudkliniken Centralsjukhuset i Karlstad

Hur jag kunnat få diabetes?

Jag har psoriasis och har nu fått veta att jag har diabetes 2 - varför och hur hänger det ihop?

Typ 2-diabetes är dubbelt så vanligt hos psoriasissjuka som hos övriga befolkningen. Det är vanligt med hjärt- och kärlsjukdomar hos personer med diabetes och ungefär 20 procent av alla som vårdas för hjärtinfarkt har en tidigare känd diabetes. Ungefär två tredjedelar av de som inte har en känd diabetes visar sig ha det eller ett förstadium när de får sin infarkt.

 

Idag anses diabetes typ 2 vara en lika stark riskfaktor för en hjärtinfarkt som en tidigare infarkt är. Högt blodtryck och höga blodfetter är andra symtom som är kopplade till diabetes typ 2. Det är inte heller ovanligt med ledbesvär om man har diabetes typ 2, då sockret angriper senor och leder vilket gör att rörelseförmågan begränsas och smärta uppstår. Sjukgymnastik och avslappningsövningar underlättar besvären.

 

Diabetes typ 2 innebär att kroppen fortfarande kan producera insulin, men att mängden inte räcker för kroppens behov. Detta kan bero på att kroppen inte kan öka insulinproduktionen när sockerhalten stiger i blodet eller på att cellvävnaden som ska ta emot insulinet inte har förmåga att utnyttja det befintliga insulinet, och att det då krävs ännu mer insulin för att cellen ska öppna sig och ta emot sockret.

 

Övervikt och fetma är en orsak till att kroppen tappar sin känslighet för insulinet. Man har sett att överviktiga som inte har anlag för diabetes typ 2 producerar 10-15 gånger så mycket insulin som normalviktiga, och detta klarar inte de som har anlagen för sjukdomen.

 

Hur yttrar sig och hur märker man tarmsjukdomar?

Hur yttrar sig och hur märker man tarmsjukdomar? Farligt? Vad göra?

De tarmsjukdomar som har kopplat samman med psoriasis är inflammatoriska tarmsjukdomar, ulcerös kolit och crohns sjukdom (morbus crohn). Dessa är totalt sett ganska ovanliga i befolkningen i Sverige, ungefär 0,25 % anses ha dem, att jämföras med psoriasisens 2,5-3% Det är dock mycket allvarliga sjukdomar, och har man dem behöver man livslång behandling. De allra flesta som insjuknar gör detta före 30 års ålder, och symtomen är ofta kraftiga smärtor, avföringsproblematik, blod i avföringen, kraftig avmagring med mera. Min uppfattning är att det är symtom som man inte negligerar om man har dem.

 

Det finns ju dock många andra magåkommor som inte har någon koppling till psoriasis och den vanligaste är IBS/irriterad tarmsjukdom, en sjukdom med många namn och många bärare. Ungefär var femte person, eller cirka 20 % av Sveriges befolkning anses ha IBS i någon form. För en del är besvären mycket begränsande och för andra fungerar livet ganska bra. De viktigaste symtomen vid IBS är en känsla av uppblåsthet och ofta lite växlande besvär mellan diarré och hård mage.

 

Därutöver finns det ytterligare ett stort antal tarmdiagnoser och upplever du problem ska du naturligtvis söka hjälp. IBS brukar kunna hanteras bra av allmänläkare och för svårare sjukdomar kan du behöva träffa en specialist.

Samband med hypothyros som debuterade först?

Jag har psoriasis och psoriasisartrit - kan det finnas något samband med hypothyros som debuterade först?

Man menar att psoriasis är en autoimmun sjukdom, påverkad av gener, miljö och inflammation. Ibland ser man att en och samma människa har flera olika autoimmuna sjukdomar, och hypothyreos är en annan sådan sjukdom. Därför är det inte konstigt att du har både psoriasis och hypothyreos. Däremot anses inte hypothyreos vara en triggerfaktor eller utlösande orsak till psoriasis.

 

Besvarat med hjälp av Robert Holik, läkare Hudkliniken Centralsjukhuset i Karlstad

Psoriasissjuka mer mottagliga mot virus och infektioner?

Är man som psoriasissjuk mer mottaglig mot virus och infektioner - blir de mer långvariga?

Generellt brukar man säga att psoriasis snarare ger ett bättre immunförsvar när det gäller just motståndskraft mot virus och infektioner, och att en psoriasissjuk därför blir mindre eller mer sällan sjuka. Om du däremot har psoriasis och har någon form av systembehandling, särskilt biologiska läkemedel, så innebär denna ofta att du får ett nedsatt immunförsvar. Detta då läkemedlen går in och bromsar immunförsvaret som ju är hyperaktivt vid psoriasis och då blir man mer mottaglig för infektioner.

 

Svaret är faktagranskat av Amra Osmancevic, läkare hudkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset