Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Årsmöte 2024

Vi hälsar alla åra medlemmar välkomna till vårt årsmöte

 

Söndagen den 10 mars 2024 kl 14:00 i Föreningarnas Hus på Magasinsgatan 3 i Kristianstad

 

Som medlem har du vid årsmötet möjlighet att påverka  vad som ska hända i din avdelning samt välja de förtroendevalda som ska företräda medlemmarnas intresse.

 

Vi bjuder på smörgåstårta

 

FÖREDRAGNINGALISTA

1     Mötets öppnande

2     Prövning om mötet är stadgeenligt utlyst

3     Antagande av föredragningslista och röstlängd

4     Val av funktionärer för årsmötet

a) ordförande

b) sekreterare

c) två protokolljusterare tillika rösträknare

5     Behandling av årsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

6     Fastställa resultat- och balansräkningen

7     Ansvarsfrihet ör styrelsen

8     Behandling av motioner *) och särskilt angivna frågor

9     Beslut om

a) antalet ordinarie ledamöter i styrelsen

b) antalet ersättare i styrelsen

10   Stadgeenliga val av

a) avdelningsordförande på 1 år

b) övriga ordinarie ledamöter på 2 år

c) samtliga ersättare på 1 år

d) två revisorer på 1 år

e) en revisorsersättare på 1 år

f) representanter i andra organ på 1 år

g) valberedning på 1 år

11   Förslag på ledamöter/ersättare i länsavdelningens styrelse

12   Övriga frågor/ordet är fritt

13   Årsmötet avslutas

 

*) motioner skall vara avdelningen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

 

 

 

 

 

 

GSLISTA

 

 

 

 

 

Kontakt

Kristianstad

Psoriasisförbundet
Bockebäcksvägen 45
291 73 Önnestad

Kontaktperson

Ingemar Helgesson, Ordförande

044-708 93, 076-80 70 357

Skicka e-post