Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Distriktsgrupper

Verksamhet

 

Angelägna frågor att driva i dialogmöten med hälso- och sjukvårdsnämnder.

 

Medicinsk fotvård
Fotvård skall tillhandahållas alla, som har medicinsk grund för behandling. Vården får inte sluta vid fotknölarna. Om man skall ha diagnosgrupper, skall psoriasis och psoriasisartrit räknas till dessa.

 

Tillgänglighet
Kliniker och behandlingsanläggningar skall för patientgrupper som förvärvsarbetar ha öppettider som möjliggör behandling utanför normal arbetstid. För t.ex. ljusbehandlingsanläggningar innebär det öppethållande för båda könen min. 3 kvällar i veckan.

 

Remisser till specialister
Kravet på remiss till specialist bör luckras upp. Egenremisser skall kunna accepteras i större omfattning. 
Remisser skall ha längre livstid än 1 – 2 år. För patient, som fått diagnos på kronisk sjukdom, skall ny remiss inte krävas även om det gått längre tid.
I de fall där remiss sänts till vårdinrättning skall alltid bekräftelse skickas till patienten med uppgift om hur remissen hanteras.

 

Bemötande
Varje patient skall bemötas med respekt och tas på allvar. Vårdpersonal skall ha tillräcklig kunskap och utbildning för att klara uppgiften.
Läkare skall ha tillräcklig tid för patienten för att det skall vara möjligt att vid ett och samma besök ta upp hela sjukdomsbilden (olika åkommor).

 

Rehabilitering
Sjukgymnastik och vattengymnastik skall erbjudas till alla, som har behov av detta för rehabilitering, men också för att kunna vidmakthålla uppnådd förbättring och hålla igång leder m.m.

 

Vårdteam
För diagnoserna psoriasis och psoriasisartrit bör ett samarbete komma till stånd mellan reumatologi och dermatologi. Vårdteam bör inrättas. Det tycks idag på vissa håll finnas vattentäta skott mellan dessa kompetenser. Hudläkare kan t.ex. inte remittera patienter med ledbesvär till reumatolog. Detta sker till vårdcentral, som sedan har att bedöma och remittera till reumatolog.

 

Läkemedel
Tillräckliga medel skall finnas för att sjukvården skall klara att ge patienterna den bästa vården. För nya kostsamma läkemedel bör finnas särskilda medel, som inte påverkar klinikens budget.
Nuvarande ordning med att den förskrivande enheten får ta kostnaden för läkemedel får ibland oönskade konsekvenser, t.ex. att patienten måste besöka flera läkare, då doktorn av budgetskäl inte vill förskriva alla läkemedel. Det bör undersökas vilka positiva och negativa konsekvenser nuvarande ordning har.

 

Klimatvård
Utlandsvården bör tillföras mer resurser. Dess positiva effekter och kostnadseffektivitet har i olika sammanhang konstaterats. Det tycks finnas en ovilja att satsa på denna verksamhet trots de ekonomiska vinster, som uppnås i form av mindre belastning på vården, i många fall minskad sjukskrivning och den stora vinst som patienten upplever i bättre livskvalitet.
 Efterfrågan på / behovet av utlandsvård är större än vad som framgår av antalet ej beviljade ansökningar, främst beroende på att man blir hindrad från att söka med argumentet att det kan du inte få, ty det är så få platser och det måste prioriteras. Därigenom sker en oönskad sortering på fel nivå och det verkliga behovet är inte synligt.

 

Samordning av sjukvård och försäkringskassa
Vårdkostnader – sjukskrivningskostnader – samhällskostnader och även livskvalitet bör vägas in. Det bör finnas möjlighet till transferering av kostnader mellan Försäkringskassan och vårdgivare och att man i större utsträckning ser till patientens helhetsbild.

 

Smärtmottagning
Det bör finnas tillgång till specialister inom smärtbehandling som ett komplement till den egentliga behandlingen av sjukdomen. I många fall klarar man inte av att få bort smärtan genom traditionella behandlingar, utan specialistvård behövs inom detta eftersatta område.

 

Högkostnadsskydd
Vad kostar det att ha en kronisk sjukdom respektive ett funktionshinder? Högkostnad läkemedel, högkostnad sjukvård, rehab m.m., färdtjänst, resor till behandlingar etc., hjälpmedel, andra extrakostnader som t.ex. läkemedel och hjälpmedel som inte ingår i högkostnadsskydd eller är rabatterade, speciell kost, hemvård m.m. Fyll på listan! Kanske finns det en del framtaget om detta. Idag finns det grupper som inte har råd att sköta sin hälsa.

 

Om du har synpunkter på dessa frågor eller tycker att något fattas kan du höra av dig genom att klicka här.

Organisation

 

Arbetsområdet för distriktsgrupperna omfattar vart och ett av de fem områden för Hälso- och sjukvårdsnämnderna som finns i Västra Götaland. Det är distriktsgrupperna som med hjälp av lokalavdelningarna bevakar och tar initiativ till insatser inom hälso- och sjukvårdsområdet för våra medlemmar. Distriktsgrupperna utses av styrelsen och är dess förlängning. Grupperna skall bestå av minst en från varje lokalavdelning som ingår i HSN.

 

Ansvarig för HSN Väster, som består av lokalavdelningarna MUSKOT, Alingsås och Norra Älvsborg, är Lisbeth Olofsson, tel. 070-770 62 71.

 

Ansvarig för HSN Norr, som består av lokalavdelningarna MUSKOT, Lysekil-Sotenäs, Strömstad-Tanum och Norra Älvsborg, är Lisbeth Olofsson, tel. 070-770 62 71.

 

Ansvarig för HSN Öster, som består av lokalavdelningarna Vadsbo och Skaraborg, är Yvonne Thim, tel. 070-686 57 26.

 

Ansvarig för HSN Söder, som består av lokalavdelningarna Alingsås, Borås och Mark, är Stefan Fransson, tel. 076-888 71 02.

 

Ansvarig för HSN Göteborg, som består av StorGöteborg, är Kjell Gustafsson, tel. 073-520 29 55.

Kontakt

Västra Götalands län

Psoriasisförbundet Västra Götaland
Ostgatan 8
412 75 Göteborg

072-0325509

Skicka e-post

Kontaktperson

Kjell Gustafsson, Ordförande

0735-20 29 55