Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Nya rekommendationer för behandling vid psoriasis och psoriasisartrit

Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer lyfter vikten av anpassade behandlingsmål, multidisciplinära insatser vid samsjuklighet samt uppföljning.

Den 12 juni publicerade Läkemedelsverket nya behandlingsrekommendationer för psoriasis och psoriasisartrit som riktar sig till kliniskt verksamma förskrivare.

 

”De nya behandlingsrekommendationerna är en framarbetad samsyn på hur behandlingen av psoriasis bäst sker. De ger ett ovärderligt stöd för behandlande läkare särskilt utanför universitetssjukhusen”, kommenterar Professor Charlotta Enerbäck, en av de hudläkare som arbetat med revideringen av rekommendationerna.

 

Rekommendationerna har utarbetats i konsensus av en expertgrupp och ersätter de tidigare behandlingsrekommendationerna från 2011. Utvecklingen av nya behandlingsmetoder för båda diagnoser samt de av Socialstyrelsen nyligen publicerade nationella riktlinjerna för vård vid psoriasis gav god grund för en både välkommen och välbehövlig revidering.

 

Psoriasisförbundets ordförande Tina Norgren deltog som patientrepresentant i revideringsarbetet:
”Ännu en pusselbit har fallit på plats när det gäller behandling av psoriasis och psoriasisartrit. Nyligen gav Socialstyrelsen ut nationella riktlinjer för psoriasis. Tillsammans med Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer finns nu starka styrdokument som ska bidra till bra vård och behandling, om de följs.”

 

Rekommendationerna poängterar att psoriasis är en kronisk sjukdom som kan vara svårbehandlad, särskilt över tid, och att behandlingsmål därför bör anpassas efter patientens upplevelse och önskemål. Även samsjukligheten ska beaktas vid val och utvärdering av läkemedel och där kan det krävas ett team av olika vårdprofessioner (exempelvis hudläkare, reumatolog, fysioterapeut, sjusköterska) kring patienten. Bland samsjukligheterna nämns bland annat hjärt- kärlsjukdom, ledsjukdom och depression. Rekommendationerna konstaterar att omkring hälften av alla psoriasispatienter också får ledbesvär och av dessa är det cirka hälften som utvecklar psoriasisartrit, en inflammatorisk ledsjukdom.

 

Uppföljning av behandlingsinsatser är ett annat område som poängteras, där det nationella kvalitetsregistret för psoriasis, PsoReg, är ett viktigt instrument för att följa patienter som står på systemisk behandling över tid och kunna utvärdera och anpassa läkemedelsbehandlingen.

 

 

Några av rekommendationerna i korthet:

  • Vid mild psoriasis rekommenderas främst topikal behandling (utvärtes/lokalbehandling) i form av mjukgörare för avfjällning, lokala kortisonpreparat och kalcipotriol.
  • Vid måttlig psoriasis rekommenderas topikal behandling och smalbands-UVB vid behov. Systemisk behandling (invärtes – tablett, injektion eller infusion) kan övervägas.
  • Vid måttlig till svår psoriasis eller där patienten svarar dåligt på behandling så kan klimatvård ordineras.
  • Vid svår psoriasis ska systemisk behandling övervägas. Biologiska läkemedel rekommenderas vid måttlig till svår plackpsoriasis där annan systembehandling inte gett tillräcklig effekt eller är olämplig.
  • Patienter som står på systembehandling bör alltid följas upp i det nationella kvalitetsregistret (PsoReg). Utvärdering av behandling ska ske 3-4 månader efter att maximalt tolererbar dos uppnåtts.
  • Vid psoriasisartrit är behandlingsmålen låg sjukdomsaktivitet, god funktion och livskvalitet. Regelbunden fysisk aktivitet och sunda livsvanor är av vikt för välbefinnandet, minskad hjärt-kärlsjuklighet och bästa möjliga effekt av läkemedelsbehandling. Behandlingseffekt ska utvärderas efter 3-4 månader.
  • Vid psoriasisartrit med hög kvarstående inflammatorisk aktivitet ska biologisk läkemedelsbehandling övervägas.

 

Här kan du ladda ned de nya behandlingsrekommendationerna.

Skriven av: Barbra Bohannan

Foto: Roger Schederin