Om Psoriasisförbundet

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis och psoriasisartrit samt personer som stödjer våra syften. Förbundet grundades 1963 av en grupp psoriasissjuka som ville förbättra behandlingsmöjligheterna och få igång forskning om orsakerna till sjukdomen.

Psoriasisförbundet har ett övergripande mål, att alla med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv. Därför arbetar vi för ökad satsning på forskning, för bättre vård och behandling och för att skapa kännedom om och förståelse för hur det är att leva med sjukdomen. Arbetet bedrivs bl a genom opinionsbildning och informations- och utbildningsinsatser.

Psoriasisförbundet har ca 16 000 medlemmar. Förbundet har föreningar i hela landet, fördelade i 21 regions- och länsavdelningar och drygt 60 lokalavdelningar.

Adresser till våra regions-, läns- och lokalavdelningar.

Verksamhetsinriktning

I verksamhetsinriktningen framgår vilka frågor vi prioriterar just nu.

Ladda ned verksamhetsinriktning 2015-2017. (PDF-dokument, 142 kB)

Vårdpolitiskt program

Idag finns det oacceptabelt stora skillnader i den vård och behandling som landets psoriasispatienter får tillgång till. Vilken vård man får beror på var i landet man bor och vilka prioriteringar de enskilda sjukvårdshuvudmännen gör. Utbudet bör vara lika över hela landet och utgå från ett patientcentrerat förhållningssätt. För att nå dit krävs politiska beslut både på nationell- och på landstingsnivå.

Psoriasisförbundets vårdpolitiska program tar avstamp i de förbättringsområden som pekats ut av Världshälsoorganisationen WHO, med fokus på god och rättvis psoriasisvård av hög kvalité.

Kunskapen om att psoriasis är en systemsjukdom måste öka i hela vård- och omsorgskedjan. Vård och behandling måste få högre kvalitet, vara samordnad och de påtagliga skillnaderna mellan olika landsting måste försvinna.

Psoriasisförbundet anser att följande kunskapsstöd måste tas fram för att säkerställa en god psoriasisvård:

  • Nationella riktlinjer för psoriasisvård
  • Vårdprogram

Med särskilt fokus på:

  • Samordnad vård
  • Behandling efter behov, inte ekonomi
  • Kvalitetssäkring av vården
  • Förebyggande insatser
  • Forskning och utbildning

För att säkerställa att utvecklingen av psoriasisvården sker i enlighet med programmet kommer förbundet årligen, via enkätverktyget Psoriasisbarometern, granska och utvärdera vården.

Läs mer om Vårdpolitiska programmet (PDF-dokument, 587 kB)

Stadgar

Psoriasisförbundets stadgar reviderade vid Psoriasisförbundets ordinarie riksstämma 2014.

Psoriasisförbundet_Stadgar_A5-häfte (PDF-dokument, 236 kB)

Psoriasisförbundets stadgar_A4-format (PDF-dokument, 194 kB)

Bokslut och årsredovisning

Årsredovisning 2015 (PDF-dokument, 5,8 MB)

Årsredovisning 2014 (PDF-dokument, 9,9 MB)

Årsredovisning 2013 (PDF-dokument, 7 MB)

Bokslut och årsredovisning 2012 (PDF-dokument, 7,2 MB)

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan